Algemene voorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn aangegaan door en tussen u en Face Yoga For You LLC (“Bedrijf”, “wij” of “ons”).

De volgende algemene voorwaarden, samen met alle documenten die ze uitdrukkelijk door verwijzing opnemen (gezamenlijk deze  “Gebruiksvoorwaarden” ), regelen uw toegang tot en gebruik van  www.faceyogaforyou.com , en alle subdomeinen van  www.faceyogaforyou.com  , inclusief alle inhoud, functionaliteit en diensten die worden aangeboden op of via alle aan www.faceyogaforyou.com  gerelateerde pagina’s (de  “Website” ), zowel als gast als als geregistreerde gebruiker.

Lees de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gaat gebruiken. Door de website te gebruiken of door te klikken om de gebruiksvoorwaarden te accepteren of ermee akkoord te gaan wanneer deze optie voor u beschikbaar wordt gesteld, accepteert u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid, hierin opgenomen door middel van verwijzing. Als u niet akkoord wilt gaan met deze gebruiksvoorwaarden, inclusief de overeenkomsten die hierin door verwijzing zijn opgenomen, mag u de website niet openen of gebruiken.

Deze website wordt aangeboden aan en is beschikbaar voor gebruikers van 18 jaar of ouder. Door deze website te gebruiken, verklaar en garandeer je dat je de wettelijke leeftijd hebt om een ​​bindend contract met het bedrijf te sluiten en te voldoen aan alle voorgaande geschiktheidseisen. Als u niet aan al deze vereisten voldoet, mag u de website niet bezoeken of gebruiken.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien en bijwerken. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht wanneer we ze plaatsen en zijn daarna van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de website. Als u de website blijft gebruiken na het plaatsen van herziene gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn.

Privacy

Uw gebruik van de website is ook onderworpen aan het privacybeleid van het bedrijf. Lees ons privacybeleid, dat ook van toepassing is op de website en gebruikers informeert over onze praktijken voor gegevensverzameling. Uw akkoord met het privacybeleid wordt hierbij opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden.

Disclaimer

Uw gebruik van de website is ook onderworpen aan de disclaimer van het bedrijf. Raadpleeg onze Disclaimer, die ook van toepassing is op de website en gebruikers informeert over verschillende beperkingen met betrekking tot de informatie die op de website wordt verstrekt. Uw akkoord met de Disclaimer wordt hierbij opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

Toegang tot de website en accountbeveiliging

We behouden ons het recht voor om deze website en alle diensten of materialen die we op de website aanbieden naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. We zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook de gehele of een deel van de website op enig moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de website of de hele website beperken tot gebruikers, inclusief geregistreerde gebruikers.

Om toegang te krijgen tot de website of sommige van de bronnen die deze aanbiedt, kan u worden gevraagd om bepaalde registratiegegevens of andere informatie op te geven. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van de website en alle bronnen die van de website zijn gedownload, dat alle informatie die u op de website verstrekt correct, actueel en volledig is. U gaat ermee akkoord dat alle informatie die u verstrekt om u op deze website of anderszins te registreren, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van interactieve functies op de website, wordt beheerst door ons privacybeleid en u stemt in met alle acties die we ondernemen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met ons privacybeleid.

Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of enig ander stukje informatie kiest of krijgt toegewezen als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen en mag u deze niet aan een andere persoon of entiteit bekendmaken. U erkent ook dat uw account persoonlijk voor u is en stemt ermee in om geen andere persoon toegang te verlenen tot deze website of delen ervan met uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere beveiligingsinformatie. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. U stemt er ook mee in ervoor te zorgen dat u aan het einde van elke sessie uw account verlaat. U dient bijzonder voorzichtig te zijn wanneer u uw account opent vanaf een openbare of gedeelde computer, zodat anderen uw wachtwoord of andere persoonlijke informatie niet kunnen zien of opnemen.

We hebben het recht om elke gebruikersnaam, wachtwoord of andere identificator, of deze nu door u is gekozen of door ons is verstrekt, op elk moment naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook uit te schakelen, ook als u, naar onze mening, een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden.

Geen onwettig of verboden gebruik en intellectueel eigendom

U krijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website en de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden van de Website, strikt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

Als voorwaarde voor uw gebruik van de website, garandeert u het bedrijf dat u de website of een van de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden van de website niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is door deze voorwaarden. U mag de website of een van de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden van de website niet gebruiken op een manier die de website zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of het gebruik en genot van de website door een andere partij zou kunnen verstoren. U mag geen materiaal of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen op een manier die niet opzettelijk beschikbaar is gesteld of voorzien is via de Website.

Alle inhoud die deel uitmaakt van de service, zoals tekst, afbeeldingen, logo’s, afbeeldingen, evenals de compilatie daarvan, en alle software die op de website wordt gebruikt, is het eigendom van het bedrijf of zijn leveranciers en wordt beschermd door auteursrecht en andere wetten die intellectuele eigendom en eigendomsrechten beschermen. U stemt ermee in om alle copyright- en andere eigendomskennisgevingen, legendes of andere beperkingen in dergelijke inhoud in acht te nemen en na te leven en u zult hierin geen wijzigingen aanbrengen.

U zult de inhoud op de website of de beschikbare bronnen op de website niet wijzigen, publiceren, verzenden, reverse-engineeren, deelnemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide werken maken of op enigerlei wijze de inhoud, geheel of gedeeltelijk, exploiteren. downloaden van de website.

De inhoud van het bedrijf is niet voor wederverkoop. Uw gebruik van de website of een van de bronnen die beschikbaar zijn om van de website te downloaden, geeft u niet het recht om onbevoegd gebruik te maken van beschermde inhoud, en in het bijzonder zult u geen eigendomsrechten of kennisgevingen van toeschrijving in enige inhoud verwijderen of wijzigen. U gebruikt beschermde inhoud uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik en u zult geen ander gebruik van de inhoud maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf en de eigenaar van het copyright. U gaat ermee akkoord dat u geen eigendomsrechten verwerft op beschermde inhoud. We verlenen u geen licenties, expliciet of impliciet, voor het intellectuele eigendom van het bedrijf of onze licentiegevers, behalve zoals uitdrukkelijk geautoriseerd door deze voorwaarden.

De bedrijfsnaam, het bedrijfslogo, de bedrijfsslogan en alle gerelateerde namen, logo’s, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken van het bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen of licentiegevers. U mag dergelijke merken niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Alle andere namen, logo’s, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans op deze website zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Alleen voor educatieve en informatieve doeleinden

Zoals vollediger uiteengezet in de disclaimer, zijn de informatie op deze website en de bronnen die via deze website kunnen worden gedownload, uitsluitend voor educatieve en informatieve doeleinden. De informatie op deze website en de bronnen die via deze website kunnen worden gedownload, is niet bedoeld en mag niet worden opgevat of geïnterpreteerd als juridisch, financieel, fiscaal, medisch, gezondheids- of ander professioneel advies.

Nauwkeurigheid en persoonlijke verantwoordelijkheid

As set forth more fully in the Disclaimer, we have done our best to ensure that the information provided on this Website and the resources available for download are accurate and provide valuable information, but we cannot guarantee the accuracy of the information. Neither the Company nor any of its owners or employees shall be held liable or responsible for any errors or omissions on this Website or for any damage you may suffer as a result of failing to seek competent advice from a professional who is familiar with your situation.

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u persoonlijke verantwoordelijkheid voor de resultaten van uw acties. U stemt ermee in de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor alle schade of schade die u lijdt als gevolg van het al dan niet gebruiken van de informatie die beschikbaar is op deze website of de bronnen die beschikbaar zijn om te downloaden van deze website. U stemt ermee in om uw oordeel te gebruiken en de nodige zorgvuldigheid te betrachten voordat u maatregelen neemt of plannen of beleid implementeert die op deze website worden voorgesteld of aanbevolen.

Geen garanties met betrekking tot resultaten

Zoals vollediger uiteengezet in de Disclaimer, gaat u ermee akkoord dat het Bedrijf geen garanties heeft gegeven over de resultaten van het ondernemen van enige actie, of dit nu wordt aanbevolen op deze Website of niet. Het bedrijf biedt educatieve en informatieve bronnen die bedoeld zijn om gebruikers van deze website te helpen slagen. U erkent desalniettemin dat uw uiteindelijke succes of mislukking het resultaat zal zijn van uw eigen inspanningen, uw specifieke situatie en talloze andere omstandigheden die buiten de controle en / of kennis van het bedrijf liggen.

U erkent ook dat eerdere resultaten geen vergelijkbare uitkomst garanderen. De resultaten die door anderen worden verkregen – of het nu klanten van het bedrijf zijn of anderszins – die de principes van deze website toepassen, zijn geen garantie dat u of enige andere persoon of entiteit vergelijkbare resultaten zal kunnen behalen.

E-mail en andere elektronische communicatie

Het bezoeken van de website of het verzenden van e-mails naar het bedrijf vormt elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die we u elektronisch, via e-mail en op de website verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

We zouden graag via e-mail met u communiceren, en er zijn verschillende plaatsen op deze website die u de mogelijkheid bieden om een ​​elektronische communicatie naar het bedrijf te sturen. Dergelijke e-mail of andere elektronische communicatie creëert echter geen zakelijke relatie of contractuele relatie. Zoals vollediger uiteengezet in ons Privacybeleid, zullen we redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat alle communicatie vertrouwelijk blijft, maar we kunnen de veiligheid van dergelijke communicatie niet garanderen en kunnen niet garanderen dat we niet verplicht zouden zijn om dergelijke communicatie openbaar te maken als gevolg van een gerechtelijk bevel.

Gebruik van communicatiediensten

De website kan prikborddiensten, chatruimtes, nieuwsgroepen, forums, gemeenschappen, persoonlijke webpagina’s, agenda’s, blogcommentaarsecties en / of andere bericht- of communicatiefaciliteiten bevatten die zijn ontworpen om u in staat te stellen te communiceren met het grote publiek of met een groep. (gezamenlijk “Communicatiediensten”), gaat u ermee akkoord de Communicatiediensten alleen te gebruiken om berichten en materiaal te plaatsen, verzenden en ontvangen die gepast zijn en gerelateerd zijn aan de specifieke Communicatiedienst.

Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, gaat u ermee akkoord dat wanneer u een communicatiedienst gebruikt, u niet zult: belasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins de wettelijke rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen schenden ; enig ongepast, godslasterlijk, lasterlijk, inbreukmakend, obsceen, onfatsoenlijk of onwettig onderwerp, naam, materiaal of informatie publiceren, plaatsen, uploaden, verspreiden of verspreiden; bestanden uploaden die software of ander materiaal bevatten dat wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten (of door rechten op privacy of publiciteit), tenzij u de rechten daarop bezit of beheert of alle noodzakelijke toestemmingen hebt ontvangen; bestanden uploaden die virussen, beschadigde bestanden of andere vergelijkbare software of programma’s bevatten die de werking van andermans computer kunnen beschadigen; adverteren of aanbieden om goederen of diensten te verkopen of te kopen voor zakelijke doeleinden, tenzij een dergelijke communicatiedienst dergelijke berichten specifiek toestaat; enquêtes, prijsvragen, piramidespelen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen; een bestand downloaden dat is gepost door een andere gebruiker van een communicatiedienst waarvan u weet, of redelijkerwijs zou moeten weten, dat het niet legaal op een dergelijke manier kan worden verspreid; het vervalsen of verwijderen van auteursattributies, wettelijke of andere juiste kennisgevingen of eigendomsaanduidingen of labels van de oorsprong of bron van software of ander materiaal in een bestand dat is geüpload, het gebruik van en het genieten van de communicatiediensten door een andere gebruiker beperken of verhinderen; een gedragscode of andere richtlijnen schenden die van toepassing kunnen zijn op een bepaalde communicatiedienst; informatie over anderen verzamelen of anderszins verzamelen, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming; enige toepasselijke wet- of regelgeving schenden.

Het bedrijf is niet verplicht toezicht te houden op de communicatiediensten. Het bedrijf behoudt echter het recht om materialen geplaatst op een communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. The Company behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

Het bedrijf behoudt zich te allen tijde het recht voor om alle informatie vrij te geven die nodig is om te voldoen aan toepasselijke wet-, regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken, of om informatie of materiaal geheel of gedeeltelijk te bewerken, te weigeren te plaatsen of te verwijderen. naar eigen goeddunken van het bedrijf.

Wees altijd voorzichtig bij het verstrekken van persoonlijk identificeerbare informatie over uzelf in een Communicatiedienst. Het bedrijf heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een communicatiedienst of keurt deze goed, en daarom kan het bedrijf niet verantwoordelijk worden gehouden met betrekking tot de communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde woordvoerders van het bedrijf en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van het bedrijf.

Materiaal dat naar een communicatiedienst wordt geüpload, kan onderhevig zijn aan geplaatste gebruiksbeperkingen, reproductie en / of verspreiding. U bent verantwoordelijk voor het naleven van dergelijke beperkingen als u het materiaal uploadt.

Materiaal dat aan de website wordt verstrekt

Het bedrijf claimt geen eigendom van het materiaal dat u aan de website verstrekt (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, invoert of indient op een website of onze bijbehorende diensten (gezamenlijk “inzendingen”). Door uw Inzending te plaatsen, te uploaden, in te voeren, te verstrekken of in te dienen, verleent u het Bedrijf, onze gelieerde bedrijven en noodzakelijke sublicentiehouders toestemming om uw Inzending te gebruiken in verband met de werking van hun internetbedrijven, inclusief, maar niet beperkt tot, de rechten om: uw inzending te kopiëren, distribueren, verzenden, openbaar weer te geven, openbaar uit te voeren, te reproduceren, te bewerken, te vertalen en opnieuw te formatteren; en om uw naam te publiceren in verband met uw inzending.

Er wordt geen vergoeding betaald met betrekking tot het gebruik van uw inzending, zoals hierin bepaald. Het bedrijf is niet verplicht uw Inzending te plaatsen of uw Inzending te gebruiken en mag de Inzending op elk moment naar het eigen goeddunken van het Bedrijf verwijderen.

Door uw Inzending te plaatsen, uploaden, in te voeren, te verstrekken of in te dienen, garandeert en verklaart u dat u alle rechten op uw Inzending bezit of anderszins beheert, zoals beschreven in deze sectie, inclusief, maar niet beperkt tot, alle rechten die u nodig hebt om , upload, voer of dien de inzendingen in.

Links naar websites en services van derden

De website kan links naar andere websites (“gelinkte websites”) bevatten. De gelinkte websites staan ​​niet onder de controle van het bedrijf en het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte website, met inbegrip van maar niet beperkt tot links op een gelinkte website, of enige wijzigingen of updates van een gelinkte website. Het bedrijf verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van het bedrijf van de website of enige connectie met de exploitanten ervan.

Bepaalde diensten die via de website beschikbaar worden gesteld, worden geleverd door websites en organisaties van derden. Door een product, dienst of functionaliteit te gebruiken die afkomstig is van de website, erkent u en stemt u ermee in dat het bedrijf dergelijke informatie en gegevens mag delen met een derde partij met wie het bedrijf een contractuele relatie heeft om het gevraagde product, de dienst of functionaliteit te leveren op namens de gebruikers en klanten van de website.

Gebruik van sjablonen en formulieren

Het bedrijf biedt verschillende sjablonen en / of formulieren om te downloaden en / of te verkopen op deze website. Het bedrijf verleent u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om onze sjablonen en / of formulieren te gebruiken voor uw eigen persoonlijk of intern zakelijk gebruik. Tenzij anders bepaald, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u niet het recht hebt om de sjablonen en / of formulieren op enigerlei wijze te wijzigen, bewerken, kopiëren, reproduceren, afgeleide werken ervan te maken, reverse-engineeren, wijzigen, verbeteren of op enigerlei wijze exploiteren. , behalve voor wijzigingen in het invullen van de sjablonen en / of formulieren voor uw geautoriseerd gebruik.

Door Formulieren te bestellen of te downloaden, gaat u ermee akkoord dat de Formulieren die u koopt of downloadt alleen door u mogen worden gebruikt voor persoonlijk of zakelijk gebruik en niet mogen worden verkocht of opnieuw verspreid zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

Gebruik van betaalde cursussen, programma’s en bijbehorend materiaal

Het bedrijf biedt van tijd tot tijd verschillende cursussen, programma’s en bijbehorend materiaal te koop aan op deze website. Het bedrijf verleent u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om onze cursussen, programma’s en aanverwant materiaal (gezamenlijk de “cursussen”) te gebruiken voor uw eigen persoonlijk of intern zakelijk gebruik. Tenzij anders bepaald, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u niet het recht hebt om de cursussen op enigerlei wijze te wijzigen, bewerken, kopiëren, reproduceren, afgeleide werken ervan te maken, reverse-engineeren, te wijzigen, te verbeteren of op enigerlei wijze te exploiteren.

Door cursussen te bestellen of eraan deel te nemen, gaat u ermee akkoord dat de cursussen die u koopt of downloadt, alleen door u mogen worden gebruikt voor persoonlijk of zakelijk gebruik en niet mogen worden verkocht of opnieuw verspreid zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Door cursussen te bestellen of eraan deel te nemen, gaat u er verder mee akkoord dat u geen afgeleid werk zult creëren op basis van de cursussen en dat u geen concurrerende producten of diensten zult aanbieden op basis van enige informatie in de cursussen.

Gebruik van gratis downloadbare inhoud

Het bedrijf biedt verschillende bronnen op deze website die gebruikers kunnen openen door een e-mailadres op te geven. Het bedrijf verleent u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van onze bronnen die worden verstrekt in ruil voor een e-mailadres (de “Freemium-inhoud”) voor uw eigen persoonlijke of interne zakelijke gebruik. Tenzij anders bepaald, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u niet het recht hebt om de Freemium-inhoud op enigerlei wijze te wijzigen, bewerken, kopiëren, reproduceren, afgeleide werken ervan te maken, reverse-engineeren, te wijzigen, te verbeteren of op enigerlei wijze te exploiteren.

Door de Freemium-inhoud te downloaden, gaat u ermee akkoord dat de Fremium-inhoud die u downloadt alleen door u mag worden gebruikt voor persoonlijk of zakelijk gebruik en niet mag worden verkocht of opnieuw gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf.

Door de Freemium-inhoud te downloaden, gaat u er verder mee akkoord dat u geen afgeleid werk zult maken op basis van de Freemium-inhoud en dat u geen concurrerende producten of diensten zult aanbieden op basis van enige informatie in de Freemium-inhoud.

Gasten

Het bedrijf kan van tijd tot tijd informatie van een derde partij verstrekken in de vorm van een podcast-gastinterview, een interview op een ander platform, een gastblogpost of een ander medium. Het bedrijf heeft geen controle over de informatie die door dergelijke externe gasten wordt verstrekt, is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken van de waarheid van de verstrekte informatie en kan de waarheidsgetrouwheid van enige verklaringen van dergelijke gasten niet garanderen.

Personen die ermee instemmen om als gasten te verschijnen op een podcast die door het bedrijf wordt aangeboden, gaan ermee akkoord alle intellectuele eigendomsrechten die ze mogelijk hebben in dergelijke interviews aan het bedrijf over te dragen en verder een licentie te verlenen voor alle rechten die ze niet kunnen toewijzen.

Opzegging van het abonnement

Bepaalde producten en diensten van het bedrijf worden doorlopend aangeboden met een maandelijks abonnement. Gebruikers kunnen hun abonnement op elk moment annuleren door een e-mail te sturen naar  [email protected]

Uw abonnement loopt door tot het einde van de bestaande abonnementsperiode en eindigt aan het einde van die periode. Na een annulering worden geen kosten in rekening gebracht.

Geldteruggarantie

Voor de verkoop van bepaalde producten biedt het bedrijf een geld-terug-garantie. Op die geld-terug-garantie zijn de volgende voorwaarden van toepassing, behalve voor zover de voorwaarden van een specifiek product of specifieke dienst anders bepalen.

Al onze digitale eBooks zijn definitieve verkoop en zijn niet onderworpen aan enig geld-terug- of restitutiebeleid zodra de bestelling is geplaatst. 

Met betrekking tot elke andere aankoop moet u uw geld binnen 7 dagen na aankoop terugvragen. Vraag uw geld terug door een e-mail te sturen naar  [email protected] . Die e-mail moet informatie bevatten over het product dat u hebt gekocht, de datum van aankoop en het e-mailadres en de naam die aan een dergelijke aankoop zijn gekoppeld.

Nadat u heeft vastgesteld dat u recht heeft op restitutie op grond van dit beleid, zal het Bedrijf onmiddellijk een instructie geven aan zijn betalingsverwerker om de restitutie uit te voeren. Het bedrijf heeft geen controle over zijn betalingsverwerker en zal geen terugbetalingen kunnen versnellen.

Als u een terugbetaling ontvangt van een aankoop via deze geld-terug-garantie, worden alle licenties die u zijn verleend om het materiaal te gebruiken dat aan u is verstrekt onder deze Gebruiksvoorwaarden of enige andere overeenkomst, onmiddellijk beëindigd. U zult onmiddellijk stoppen met het gebruik van het materiaal en alle kopieën van de aan u verstrekte informatie vernietigen, inclusief maar niet beperkt tot: video-opnamen, audio-opnamen, formulieren, sjabloondocumenten, diavoorstellingen, lidmaatschapsgebieden, sociale mediagroepen beperkt tot betalende leden en andere middelen.

Geen garanties

HET BEDRIJF GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES OF WERKING VAN DEZE WEBSITE. HET BEDRIJF GEEFT VERDER GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN, DOCUMENTEN, PROGRAMMA’S, PRODUCTEN, BOEKEN OF DIENSTEN OP OF VIA DEZE WEBSITE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE WET, WIJST HET BEDRIJF ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF.

Beperking van aansprakelijkheid

U STEMT ERMEE AKKOORD MET HET BEDRIJF VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID OF VERLIES DIE U OF ENIGE PERSOON OF ENTITEIT DIE MET U VERBONDEN IS, KUNNEN LIJDEN OF OPLOPEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE EN / OF DE HULPBRONNEN DIE U VAN DEZE WEBSITE KUNT DOWNADEN . U GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF NIET AANSPRAKELIJK IS JEGENS U VOOR ENIG SOORT SCHADE, MET INBEGRIP VAN DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, RECHTVAARDIGE OF GEVOLGSCHADE BIJ GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJZIGINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE HIERIN. HET BEDRIJF EN / OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN / OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE WEBSITE.

HET BEDRIJF EN / OF HAAR LEVERANCIERS DOEN GEEN VERKLARINGEN OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN BIJBEHORENDE GRAFIEK OP DE WEBSITE VOOR ELK DOEL. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN AL DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE GEGEVENS GELEVERD “IN DE HUIDIGE STAAT” ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. DE ONDERNEMING EN / OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE GRAFIEKEN, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID, GESCHIKTHEID, GESCHIKTHEID, GESCHIKTHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE.

AANGEZIEN SOMMIGE STATEN / JURISDICTIES DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIGE GEDEELTE VAN DE WEBSITE, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE TE STAKEN.

Arbitrage

U doet hierbij uitdrukkelijk afstand van alle claims die u, nu of in de toekomst, heeft die voortvloeien uit of verband houden met deze website, het bedrijf, alle contracten die u met het bedrijf aangaat en alle producten van het bedrijf. en diensten.

Voor zover u een dergelijke claim probeert te doen gelden, gaat u hierbij uitdrukkelijk akkoord om een ​​dergelijke claim alleen in te dienen door middel van bindende arbitrage in Mill Valley, CA. U stemt verder in met en doet hierbij afstand van elk recht op groepsarbitrage en gaat in plaats daarvan akkoord om een ​​arbitrage uit te voeren die uitsluitend betrekking heeft op individuele vorderingen die u en / of een met u verband houdende entiteit tegen het Bedrijf beweert. Voor zover wettelijk toegestaan, gaat u er verder mee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten in verband met het initiëren van de arbitrage en voor het beheer van de arbitrage.

Internationale gebruikers

De Service wordt gecontroleerd, beheerd en beheerd door het Bedrijf vanuit onze kantoren in de VS. Als u de Service opent vanaf een locatie buiten de VS, bent u verantwoordelijk voor naleving van alle lokale wetten. U stemt ermee in dat u de Bedrijfsinhoud waartoe u via de Website toegang hebt, in geen enkel land zult gebruiken of op een manier die verboden is door toepasselijke wetten, beperkingen of voorschriften.

Vrijwaring

U stemt ermee in het bedrijf, zijn functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en derden te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor alle verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria) die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van of het onvermogen om de website of diensten te gebruiken, door gebruikers geplaatste berichten, uw schending van enige voorwaarden van deze overeenkomst of uw schending van rechten van een derde partij, of uw schending van toepasselijke wetten, regels of voorschriften. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van alle zaken die anderszins onderhevig zijn aan schadeloosstelling door u, in welk geval u volledig samenwerkt met het bedrijf bij het verdedigen van beschikbare verweermiddelen.

Beëindiging en toegangsbeperking

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot de website en de gerelateerde diensten of enig deel daarvan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, en u stemt hierbij in met het oplossen van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze website of de gebruiksvoorwaarden overeenkomstig de arbitrageclausule hierboven. Gebruik van de website is niet toegestaan ​​in enig rechtsgebied dat niet alle bepalingen van deze voorwaarden nakomt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, deze sectie.

Geen joint venture of andere relatie

U gaat ermee akkoord dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie bestaat tussen u en het bedrijf als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de website. De uitvoering van deze overeenkomst door het bedrijf is onderhevig aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets in deze overeenkomst is in strijd met het recht van het bedrijf om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, de rechtbank en wetshandhaving met betrekking tot uw gebruik van de website of informatie. verstrekt aan of verzameld door het bedrijf met betrekking tot dergelijk gebruik. Als enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht op grond van de toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de garantieverklaringen en aansprakelijkheidsbeperkingen zoals hierboven uiteengezet, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige,

Volledige overeenkomst

Tenzij hierin anders vermeld, vormt deze overeenkomst, samen met het privacybeleid en de disclaimer, de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en het bedrijf met betrekking tot de website en vervangt deze alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en het bedrijf met betrekking tot de website. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving in elektronische vorm is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in verband met deze overeenkomst in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en records die oorspronkelijk zijn gegenereerd en onderhouden in gedrukte vorm. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle gerelateerde documenten in het Engels worden geschreven.

Wijzigingen in voorwaarden

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden te wijzigen. De meest recente versie van de voorwaarden vervangt alle eerdere versies. Het bedrijf moedigt u aan om regelmatig de voorwaarden te bekijken om op de hoogte te blijven van onze updates.

Neem contact met ons op

[email protected]