Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Face Yoga For You

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Face Yoga For You, zoals deze beschikbaar is gesteld door Face Yoga For You. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Face Yoga For You is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Face Yoga For You.

Indien van toepassing:  Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Face Yoga For You te mogen claimen of te veronderstellen. Daarbij kan er bij de aanschaf van een cadeaubon geen restitutie plaatsvinden. Face Yoga For You streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.faceyogaforyou.com onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Face Yoga For You aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Face Yoga For You op deze pagina.

Producten & Restitutie

Face Yoga For You doet niet aan restituties.